Ganesh Puja Vidhi - Ganesh Chaturthi 2016 | Diwali 2018 Wallpapers, Quotes, Status, DP, Tips, Wishes

Ganesh Puja Vidhi - Ganesh Chaturthi 2016

By
Advertisement

Lord ganesha is worshiped with all 16 rituals. In these rituals people also do chanting of old mantras. Ganesh Chaturthi also known as Vinayaka Chaurthi. Today we are going to tell you ganesh puja vishi for ganesh chaurthi. Ganesh chaturthi is going to be celebrated on 5th September 2016. Worshiping god with all 16 rituals is known as Shodashopachara Puja (षोडशोपचार पूजा).

Ganesh puja can be done in morning, afternoon and evening. Afternoon is most preferred time to worship during the chaturthi.

Read Also : [Ganesh Chaturthi 2016 Muhurat Timings (City Wise)]

All the 16 rituals/steps are given below which are involved in Shodashopachara Puja (षोडशोपचार पूजा).
If you have Lord ganesha already installed on your home then you can skip Avahan and Pratisthapan. Pre-Installed lord ganesha cannot be given visarjan but can be given utthapana at the end of pooja.

1. Avahana and Pratishthapan (आवाहन एवं प्रतिष्ठापन).

*Avahana


Ganesh puja needs to be started with invocation of Lord ganesha. Avahana of the lord ganesha needs to be done by chanting the mantra given below in front of the murti. Every present member must join hands and stand in front of the lord ganesha.

Mantra is given below :-


He Heramba Tvamehyehi Hyambikatryambakatmaja।
Siddhi-Buddhi Pate Tryaksha Lakshalabha Pituh Pitah॥
Nagasyam Nagaharam Tvam Ganarajam Chaturbhujam।
Bhushitam Svayudhaudavyaih Pashankushaparashvadhaih॥
Avahayami Pujartham Rakshartham Cha Mam Kritoh।
Ihagatya Grihana Tvam Pujam Yagam Cha Raksha Me॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Avahayami-Sthapayami॥ 

*Pratishthapan (प्रतिष्ठापन)  
After invocation of lord ganesha, invite lord ganesha into the statue by chanting the below given mantra. 


Asyai Pranah Pratishthantu Asyai Pranaksharantu Cha।
Asyai Devatvamarchayai Mamaheti Cha Kashchana॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Supratishtho Varado Bhava॥
2. Asana Samarpan (आसन समर्पण) 

Now it is time to give lord ganesha his place. Join you palms and take 5 flowers in it and leave them towards the murti to give them a seat by chanting the following mantra :


Vichitraratnakhachitam Divyastaranasamyutam।
Swarna Simhasanam Charu Grihana Guhagraja॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Asanam Samarpayami॥

3. Padhya Samarpan (पाद्य समर्पण)

After giving seat to lord ganesha now it is time to wash is feat. Wash feats of Lord ganesha by chanting the following mantra.

Om Sarvatirthasamudbhutam Padyam Gandhadibhiryutam। 
Gajanana Grihanedam Bhagawana Bhaktavatsalah॥ 
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah। 
Padayoh Padyam Samarpayami॥ 

4. Arghya Samarpan (अर्घ्य समर्पण)

After Padhya Samarpan to Lord Ganesha, now offer water to Lord Ganesha while chanting following Mantra.
Om Ganadhyaksha Namasteastu Grihana Karuna Kara।
Arghyam Cha Phala Samyuktam Gandhamalyakshatairyutam॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Hastorarghyam Samarpayami॥ 

5. Achamana (आचमन)

After Arghya offering, offer water to Lord Ganesha for Achamana while chanting following Mantra.
Vighnaraja Namastubhyam Tridashairabhivandita।
Gangodakena Devesha Kurushwachamanam Prabho॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Mukhe Achamaniyam Samarpayami॥
6. Snana Mantra (स्नान मन्त्र)
 • Snana (स्नान)
After Achamana, offer water to Shri Ganesha for the bath while chanting following Mantra. 
Narmada Chandrabhagadi Gangasangasajairjalaih।
Snani Tosi Maya Deva Vighnasagham Nivaraya॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Sarvanga Snanam Samarpayami॥

 • Panchamrita Snanam (पञ्चामृत स्नानम्) 
After Snanam, now give a bath with Panchamrita (the mixture of milk, curd, honey, Ghee and sugar) to Shri Ganesha while chanting following Mantra.

 

Panchamritam Mayaaanitam Payodadhi, Ghritam Madhu।
Sharkara Cha Samayuktam Snanartham Pratigrihyatam॥

 • Payah/Dugdha Snanam (पयः/दूध स्नानम्) 

  After Panchamrita Snanam, now give a bath with Paya (milk) to Shri Ganesha while chanting following Mantra. 

    Kamadhenusamudbhutam Sarvesham Jivanam Param।
             Tejah Pushtikaram Divyam Snanartham Pratigrihyatam॥
 • Dadhi Snanam (दधि स्नानम्)
After Dugdha Snanam, now give a bath with curd to Shri Ganesha while chanting following Mantra.
 
Payasastu Samudbhutam Madhuramlam Shashiprabham।
Dadhyanitam Mayadeva Snanartham Pratigrihyatam॥

 • Ghrita Snanam (घृत स्नानम्)
After Dadhi Snanam, now give a bath with Ghee to Shri Ganesha while chanting following Mantra.
 
Navanita Samutpannam Sarvasantoshakarakam।
Ghritam Tubhyam Pradasyami Snanartham Pratigrihyatam॥

 • Madhu Snanam (मधु स्नानम्)
After Ghrita Snanam, now give a bath with honey to Shri Ganesha while chanting following Mantra.

 
Pushparenusamudbhutam Suswadu Madhuram Madhu।
Tejah Pushtikaramdivyam Snanartham Pratigrihyatam॥

 • Sharkara Snanam (शर्करा स्नानम्)
After Madhu Snanam, now give a bath with sugar to Shri Ganesha while chanting following Mantra.

 
Ikshusarasamudbhutam Sharkara Pushti Da Shubha।
Malapaharika Divya Snanartham Pratigrihyatam॥

 • Suvasita Snanam (सुवासित स्नानम्)
After Sharkara Snanam, now give a bath with scented oil to Shri Ganesha while chanting following Mantra.

 
Champakashekabakula Malati Mogaradibhih।
Vasitam Snigdhatahetu Tailam Charu Pratigrihyatam॥

 • Shuddhodaka Snanam (शुद्धोदक स्नानम्)
After Suvasita Snanam, now give a bath with pure water (Gangajal) to Shri Ganesha while chanting following Mantra.
 
Ganga Cha Yamuna Chaiva Godavari Saraswati।
Narmada Sindhuh Kaveri Snanartham Pratigrihyatam॥

7. Vastra Samarpan and Uttariya Samarpan (वस्त्र समर्पण वं उत्तरीय समर्पण)
 • Vastra Samarpan (वस्त्र समर्पण)
Now offer Moli (मोली) as new clothes to Lord Ganesha while chanting following Mantra.

 
Shitavatoshna Santranam Lajjaya Rakshanam Parama।
Dehalankaranam Vastramatah Shanti Prayachchha Me॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Vastram Samarpayami॥
 • Uttariya Samarpan (उत्तरीय समर्पण)
After Vastra Samarpan, now offer clothes for upper body parts to Lord Ganesha while chanting following Mantra.
 
Uttariyam Tatha Deva Nana Chitritamuttamam।
Grihanendram Maya Bhaktaya Dattam Tat Saphali Kuru॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Uttariya Samarpayami॥

8. Yajnopavita Samarpan (यज्ञोपवीत समर्पण)

After Vastra offering, offer Yajnopavita to Lord Ganesha while chanting following Mantra.Navabhistantubhiryuktam Trigunam Devatamayam।
Upavitam Mayadattam Grihana Parameshwara॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Yajnopavitam Samarpayami॥
 • Gandha (गन्ध)
After Yajnopavita offering, offer scent to Lord Ganesha while chanting following Mantra.

 
Shri Khanda Chandana Divyam Gandhadhyam Sumanoharam।
Vilepanam Surashreshtha Chandanam Pratigrihyatam॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Gandham Samarpayami॥
 • Akshata (अक्षत)
After Gandha offering, offer Akshata (unbroken rice) to Lord Ganesha while chanting following Mantra.

 
Akshatashcha Sura Shreshtha Kumkumalah Sushobhitah।
Maya Nivedita Bhaktaya Grihana Parameshwara॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Akshatan Samarpayami॥
 • Pushpa Mala, Shami Patra, Durvankura, Sindoor (पुष्प माला, शमी पत्र, दुर्वाङ्कुर, सिन्दूर)
 • Pushpa Mala (पुष्प माला)
 Now offer garland made of flowers to Lord Ganesha while chanting following Mantra.
 
Malyadini Sugandhini Malyadinivai Prabhuh।
Maya Hritani Pushpani Grihyantam Pujanaya Bhoh॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Pushpamalam Samarpayami॥
 • Shami Patra (शमी पत्र)
Now offer Shami Patra to Lord Ganesha while chanting following Mantra.

 
Tvatpriyani Supushpani Komalani Shubhani Vai।
Shamidalani Heramba Grihana Gananayaka॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Shami Patrani Samarpayami॥
 • Durvankur (दुर्वाङ्कुर)
Now offer Durva with three or five leaflets to Lord Ganesha while chanting following Mantra.
 
Durvankuran Suharitanamritan Mangala Pradan।
Anitanstava Pujartha Grihana Gananayaka॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Durvankuran Samarpayami॥
 • Sindoor (सिन्दूर)
Now offer vermilion to Lord Ganesha for Tilak while chanting following Mantra.
 
Sindoor Shobhanam Raktam Saubhagyam Sukhavardhanam।
Shubhadam Kamadam Chaiva Sindooram Pratigrihyatam॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Sindoor Samarpayami॥

 12. Dhoop (धूप)
Now offer Dhoop to Lord Ganesha while chanting following Mantra.

 
Vanaspatirasodbhuto Gandhadhyo Gandhah Uttamah।
Aghreya Sarva Devanam Dhupoayam Pratigrihyatam॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Dhupamaghrapayami॥

13. Deep Samarpan (दीप समर्पण)

Now offer Deep to Lord Ganesha while chanting following Mantra.

 

Sajyam Chavartisamyuktam Vahnina Yojitam Maya।
Deepam Grihana Devesha Trailokyatimira Paham॥
Bhaktya Deepam Prayachchhami Devaya Paramatmane।
Trahimam Nirayad Ghoraddipajyotirnamoastute॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Deepam Darshayami॥
14. Naivedya and Karodvartan (नैवेद्य एवं करोद्वर्तन)
 • Naivedya Nivedan (नैवेद्य निवेदन)
Now offer Naivedya to Lord Ganesha while chanting following Mantra.
 
Naivedyam Grihyatam Deva Bhakti Me Hyachalam Kuru।
Ipsitam Me Varam Dehi Paratra Cha Param Gatim॥
Sharkara Khanda Khadyani Dadhi Kshira Ghritani Cha।
Aharam Bhakshya Bhojyam Cha Naivedyam Pratigrihyatam॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Naivedyam Modakamayarituphalani Cha Samarpayami॥
 • Chandan Karodvartan (चन्दन करोद्वर्तन)
After Naivedya offering, offer Chandan mixed with water to Lord Ganesha while chanting following Mantra.


Chandanam Malayodbhutam Kasturyadi Samanvitam।
Karodvartanakam Deva Grihana Parameshwara॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Chandanena Karodvartanam Samarpayami॥
15. Tambula, Narikela and Dakshina Samarpan (ताम्बूल, नारिकेल एवं दक्षिणा समर्पण)
 • Tambula Samarpan (ताम्बूल समर्पण)
Now offer Tambula (Paan with betel nuts) to Lord Ganesha while chanting following Mantra.
 
Om Pugiphalam Mahadivyam Nagavallidalairyutam।
Ela Churnadisamyuktam Tambulam Pratigrihyatam॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Mukha Vasarthamela Pugi Phaladi Sahitam Tambula Samarpayami॥
 • Narikela Samarpan (नारिकेल समर्पण)
Now offer Narikela (coconut) to Lord Ganesha while chanting following Mantra.
 
Idam Phalam Mayadeva Sthapitam Puratastava।
Tena Me Saphalavaptirbhavejjanmani Janmani॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Narikela Phalam Samarpayami॥
 • Dakshina Samarpan (दक्षिणा समर्पण)
Now offer Dakshina (gift) to Lord Ganesha while chanting following Mantra.
 
Hiranyagarbhagarbhastham Hema Bijam Vibhavasoh।
Ananta Punya Phaladamatah Shantim Prayachchha Me॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Dravyam Dakshinam Samarpayami॥
16. Neerajan and Visarjan (नीराजन एवं विसर्जन)
 • Neerajan/Aarti (नीराजन/आरती)
After Tambula Arpan and Dakshina Samarpan, perform Lord Ganesha Aarti after chanting following Mantra.
 
Kadali Garbha Sambhutam Karpuram Tu Pradipitam।
Arartikamaham Kurve Pashya Me Varado Bhava॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Karpura Neerajanam Samarpayami॥
 • Pushpanjali Arpan (पुष्पाञ्जलि अर्पण)
Now offer Pushpanjali to Lord Ganesha while chanting following Mantra.
 

Nanasugandhi Pushpani Yatha Kalodbhavani Cha।
Pushpanjalirmaya Datto Grihana Parameshwara॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Mantra Pushpanjali Samarpayami॥
 • Pradakshina (प्रदक्षिणा)
Now give symbolic Pradakshina (circumambulate from left to right of Shri Ganesha) with flowers while chanting following Mantra.
 
Yani Kani Cha Papani Jnatajnata Kritani Cha।
Tani Sarvani Nashyanti Pradakshina Pade Pade॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Pradakshinam Samarpayami॥
 • Visarjan (विसर्जन)
Now in final conclude this Shri Ganesha Puja with Visarjan chanting the following Mantra.
Avahanam Na Janami Na Janami Tavarchanam।
Pujam Chaiva Na Janami Kshamasva Ganeshwara॥
Anyatha Sharanam Nasti Tvameva Sharanam Mam।
Tasmatkarunya Bhavena Rakshasva Vighneshwara॥
Gatam Papam Gatam Dukham Gatam Daridraya Meva Cha।
Agata Sukha Sampattih Punyachcha Tava Darshanat॥
Mantrahinam Kriyahinam Bhaktihinam Sureshwara।
Yatpujitam Maya Deva Paripurnam Tadastu Me॥
Yadaksharapada Bhrashtam Matrahinam Cha Yadbhavet।
Tatsarva Kshamyatam Deva Prasida Parameshwara॥

0 comments:

Post a Comment